Tieteellisiä tutkimuksia Hemi-Sync teknologian soveltamisesta

1. Aivopuoliskojen tahdistus anestesian aikana: kaksoissokko satunnaisotanta tutkimus äänikasettien käytöstä leikkauksen aikaiseen kivunpoistoon. Hemispheric-Synchronization during anaesthesia: a douple randomized trial using audiotapes for intra-operative niciception control. Anaesthesia, Vol 54, No 8, 1999 P.Kliemp, D.Ruta, S.Ugston, K.Martay

2. Binauraalisten äänisignaalien vaikutus valppaaseen toimintakykyyn ja mielialaan. Binaural auditory beats affect viigilance performance and mood. Physioogy & Behavior, Vol 63, No 2, 1998 James D. Lane, Stefan J. Kasian, Justine E. Qwens, Gail M. Marsh

3. Poikkeavien tietoisuuden tilojen saavuttaminen binauraalisia äänisignaaleja käyttämällä. Accessing anomalous states of consciousness with binaural beat technology. Journal of Scientific Exploration, 1997 F. Holmes Atwater

4. Erilaisten tietoisuuden tilojen aikaansaaminen binauraalisella äänisignaali-teknologialla Inducing states of consciousness with biaural beat technology. 8th Intrnational Symposium on New Science, 1997 F. Holmes Atwater 5. Aivoaaltostimulaation äänisignaaleilla alkoholimasennuksen hoidossa. Auditory brain wave stimulation in treating alcoholic depression. Perception and Motor Skills, 1997 Gilbert A.Sanders, Raymond O. Waldkoetter

6. Musiikki ja Hemi-Sync® lasten kehityshäiriöiden hoidossa. Music and Hemi-Syncâ in the treatment of children with developmental disabilities. Open Ear, 1996 Suzanne Evans Morris

7. Hemi-Sync® - prosessi The Hemi-Syncâ process Monroe Institute F. Holmes Atwater

8. Huomiokyvyn edistäminen käyttämällä terapeuttisia ääniä. The facilitation of attention utilizating therapeutic sounds. NY State Association of Day Service Providers Symposium, 1996 George Guilfoyle, Dominic Carbone

9. Huippu- ja muita poikkeuksellisia kokemuksia Gateway Voyage ohjelman aikana. Peak and other exceptional experiencies during the Gateway Voyage. Institute of Transpersonal Psychology Todd J. Masluk

10. Alfa-taajuuisten binauraalisten äänisinaalien ja alfa-biofeedbackin vertailu tutkittuna EEG:llä ja subjektiivisilla havainnoilla. EEG and subjective correlates of alpha-frequency binaural beat stimulation combined with alpha biofeedback. Memphis State University Dale S. Foster

11. Tutkimus oppimisympäristön parantamisesta Enhancing learning environments (research) Superintendent of Schools James Akenhead

12. Hemi-Sync® ja luovuus Hemi-Sync® into creativity University of New Brunswick Chok C. Hiew

13. Empiirinen tutkimus beta-taajuuksisien binauraalisten äänisignaalien vaikutuksesta neljäntyyppisessä muistitehtävässä. An empirical investigation into the effect of beta frequency binaural beats audio signals on four measures of human memory. West Georgi Collage Richard Cauley Kennerly

14. Hemi-Sync® ilmiö: Empiiristen teorioiden kartoitus. Hemi-Sync® -tekniikan vaikutus aivokuoren sähköiseen toimintaan: Kolmen empiirisen tutkimuksen katsaus. The Hemi-Sync® phenomenon: In search of empirical theories. The effects of Hemi-Syncâ on electrocortical activity: A review of three empirical studies. The Gateway Institute M.R. Sadigh 

15. EEG:n theta aktiivisuuden ja hypnoosialttiuden saavuttaminen binauraalisilla äänisignaaleilla. Biaural-beat induced theta EEG activitity and hypnotic susceptibility. Northern Arizona University D. Brian Brady 

© Copyright SynerKi